VOORWAARDEN

INTRODUCTIE

Onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden je ook aan om deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze later kunt raadplegen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Ogerbeads : gevestigd te Wedde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51975459, handelend onder de naam Ogerbeads.
1.2. Website : de website van Ogerbeads, te vinden op www.ogerbeads.nl/www.ogerbeads.com en al haar subdomeinen.
1.3. Klant : de natuurlijke persoon of vennootschap die een overeenkomst aangaat met Ogerbeads en / of geregistreerd staat op de Website.
1.4. Overeenkomst : iedere afspraak of overeenkomst tussen Ogerbeads en Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ogerbeads zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling waarin wordt beweerd dat hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt, bepalingen bevat die afwijken van, of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn dergelijke bepalingen slechts bindend voor Ogerbeads indien en voor zover zoals Ogerbeads ze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE

3.1. Alle prijzen op de Website en in ander materiaal afkomstig van Ogerbeads zijn inclusief belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de website.
Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze tijdig voordat de overeenkomst tot stand komt duidelijk worden vermeld. Deze kosten worden ook apart weergegeven in het bestelproces.
3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Ogerbeads kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en overige informatie die op de Website en in ander van Ogerbeads afkomstig materiaal staat, zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3. Ogerbeads kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de weergegeven kleuren op het beeldscherm.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het aanbod van Ogerbeads accepteert onder de door Ogerbeads gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ogerbeads de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Totdat een dergelijke ontvangst van aanvaarding is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien blijkt dat Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Ogerbeads het recht de Overeenkomst uit te stellen totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

ARTIKEL 5. REGISTRATIE

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Consument zich registreren via het registratieformulier / de accountaanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens het registratieproces wordt de Consument gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de Website. De consument is alleen verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. De consument dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden. Ogerbeads kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de inloggegevens en mag er altijd van uitgaan dat de Consument die inlogt op de Website de partij is die hij beweert te zijn. De consument is verantwoordelijk voor en draagt het volledige risico van alle acties en transacties die via de account van de consument worden uitgevoerd.
5.4. Indien Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens aan onbevoegden ter beschikking zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en / of Ogerbeads hiervan op de hoogte te stellen, zodat Ogerbeads passende maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Zodra Ogerbeads de bestelling heeft ontvangen, stuurt zij de producten onverwijld naar Consument en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

VERZENDINGSSCHEMA
Maandag geplaatste bestellingen => Dinsdag verzonden
Dinsdag geplaatste bestellingen => Woensdag verzonden
Woensdag geplaatste bestellingen => Donderdag verzonden
Donderdag geplaatste bestellingen => Vrijdag verzonden
Vrijdag geplaatste bestellingen => Maandag verzonden
Zaterdag geplaatste bestellingen => Maandag verzonden
Zondag geplaatste bestellingen => Maandag verzonden

6.2. Ogerbeads is bevoegd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. In principe is de levertijd 3-15 werkdagen binnen de EU, de levertijd naar landen buiten de EU kan oplopen tot 6-8 weken ivm douane. Levering kan naar keuze van Ogerbeads op verschillende manieren plaatsvinden.
6.4. Indien Ogerbeads de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument hiervan op de hoogte. Consument kan in dat geval besluiten om in te stemmen met een nieuwe leverdatum of om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Ogerbeads adviseert Consument de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.
6.6. Het risico van de producten gaat over op de consument zodra de producten op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd.
6.7. Ogerbeads is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT / RETOUR

7.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Zakelijke consumenten hebben dus geen herroepingsrecht.
7.2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ogerbeads binnen 14 dagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen verkoopartikelen te ontbinden.
7.3. De bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als Consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

7.4. Alleen de directe kosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor rekening van de Consument. Dit betekent dat de consument de kosten voor het retourneren van het product moet betalen. Eventuele verzendkosten die door Consument zijn betaald en de aankoopprijs die voor het product is betaald, worden aan Consument terugbetaald als de gehele bestelling wordt geretourneerd.
7.5. Tijdens de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag de verpakking niet openen of het product niet gebruiken, tenzij dit nodig is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking vast te stellen.
7.6. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
7.7. Consument kan de overeenkomst conform lid 1 van dit artikel ontbinden door de herroeping (digitaal of in andere vorm) binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ogerbeads te melden. Indien Ogerbeads het voor Consument mogelijk maakt om langs elektronische of digitale weg aangifte te doen van zijn herroeping, stuurt Ogerbeads na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
7.8. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ogerbeads. Consument kan het product binnen de in lid 1 genoemde termijn rechtstreeks naar Ogerbeads sturen, zonder voorafgaande kennisgeving van herroeping. Consument dient in dat geval een schriftelijke herroeping bij te voegen, zoals het modelformulier.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Ogerbeads
Oostersingel 60
9698 BD Wedde
Nederland

7.9. Eventueel reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, aan Consument gerestitueerd. Indien Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ogerbeads de bijkomende kosten van de duurdere methode niet terug te betalen. Behalve in gevallen waarin Ogerbeads heeft aangeboden het product zelf af te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
7.10. Informatie over de al dan niet toepasbaarheid van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure wordt duidelijk op de Website geplaatst, ruim voordat de Overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De klant zal de aan Ogerbeads verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met de bestelprocedure en eventuele betaalmethoden die zijn aangegeven op de Website. Het staat Ogerbeads vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen. Bij betaling na levering krijgt de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaande op de dag na levering.

8.2. Indien Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij over de laattijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd. Ogerbeads dient Klant te herinneren aan de laattijdige betaling en Ogerbeads dient Klant een termijn van 14 dagen te geven om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het niet naleven van deze termijn van 14 dagen is Ogerbeads gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten op Klant te verhalen. Deze incassokosten zijn niet hoger dan: 15% van de openstaande betaling met een maximum van € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -. Het is Ogerbeads toegestaan ten voordele van Klant af te wijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 9. GARANTIE EN CONFORMITEIT

9.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Indien Ogerbeads een aparte garantie geeft op de producten dan geldt, onverminderd het voorgaande, voor alle soorten Consumenten.
9.2. Ogerbeads garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst van kracht zijn. Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen staat Ogerbeads er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Consument dit binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek aan Ogerbeads te melden.
9.4. Indien Ogerbeads de klacht juist acht, worden in overleg met Consument het defecte product (en) gerepareerd, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, gelet op het Artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die Consument voor het product betaald

ARTIKEL 10. GARANTIE BIJ ZAKELIJKE AANKOPEN

10.1. Ogerbeads garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst van kracht zijn. Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen staat Ogerbeads er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor het overige geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Bovendien geeft Ogerbeads 1 jaar garantie op alle aankopen.
10.2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Klant Ogerbeads hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.
10.3. Indien Ogerbeads de klacht juist acht, worden in overleg met de Klant het defecte product (en) gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald.

ARTIKEL 11. PROCEDURE VOOR DE AFHANDELING VAN KLACHTEN

11.1. Indien Klant klachten heeft in verband met een product (conform het artikel over garantie en conformiteit) en / of over andere aspecten van de dienstverlening van Ogerbeads, kan hij een klacht indienen per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.
11.2. Ogerbeads zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien het voor Ogerbeads nog niet mogelijk is om tegen die tijd een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal Ogerbeads de ontvangst van de klacht binnen 5 dagen na ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht te kunnen geven. een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de Klant.
11.3. Als de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij een klacht indienen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Ogerbeads jegens Consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal de voor die betreffende Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).
12.3. De aansprakelijkheid van Ogerbeads jegens Consument voor indirecte schade, waaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Afgezien van de in de twee voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Ogerbeads jegens Consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ogerbeads.
12.5. Ogerbeads is jegens Consument wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst alleen aansprakelijk indien Consument Ogerbeads onverwijld deugdelijk in gebreke stelt met daarin een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen, en Ogerbeads ook blijft falen. om zijn verplichtingen na die periode na te komen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten om Ogerbeads in staat te stellen adequaat te reageren.
12.6. Elke gebeurtenis die recht geeft op schadevergoeding is steeds onder de voorwaarde dat Consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij Ogerbeads meldt.
12.7. Ogerbeads is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Consument daardoor lijdt.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Zolang de Zakelijke Consument niet volledig heeft betaald over het totaal overeengekomen bedrag, behoudt Ogerbeads het eigendom van alle geleverde goederen (inclusief eventuele incassokosten en rente).
13.2. De Zakelijke Consument is vóór de eigendomsoverdracht niet bevoegd om, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of op enige andere wijze te verduisteren. Verder is het Zakelijke Consument niet toegestaan de goederen te verpanden of rechten op de goederen aan derden te geven zolang de eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden.
13.3. Zakelijke Consument is verplicht zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met zorg en als herkenbaar eigendom van Ogerbeads te bewaren.
13.4. Ogerbeads is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud en in het bezit van de Zakelijke Consument zijn geleverd, terug te nemen, indien de Zakelijke Consument heeft nagelaten de facturen te betalen of met betalingsmoeilijkheden wordt geconfronteerd.
13.5. Zakelijke Consument zal Ogerbeads te allen tijde toegang geven tot zijn goederen ter inzage en / of om de rechten van Ogerbeads uit te oefenen.

ARTIKEL 14. PERSOONLIJKE GEGEVENS

14.1. Ogerbeads verwerkt de persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de privacyverklaring, te vinden op https://ogerbeads.com/privacy-statement/.

ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN

15.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het land van vestiging van de webshop.
15.2. Voor zover niet dwingend recht anders voorschrijft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ogerbeads is gevestigd.
15.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk weerspiegelen op grond van de wet.
15.4. De term ‘geschreven’ in deze algemene voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.

CONTACT DETAILS

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail of brief contact met ons op.

Ogerbeads
Oostersingel 60
9698 BD Wedde
Nederland
E-mail: info@ogerbeads.com
Kamer van Koophandel 51975459
BTW NL002125533B34